Feed on
Posts
Comments

Att ställa bra frågor

Ett bra sätt att hjälpa människor att reflektera är att ställa frågor. Atts tälla bra frågor.

Frågor som är avsedda att stimulera andras lärande kallas för Sokratiska frågor. För att det ska bli bra reflektioner och ett bra lärande krävs att man inte bara ställer bra frågor utan även att man lyssnar noga på svaren man får.

Här är exempel på bra frågor.

Klargörande frågor:

Vad menar du när du säger…?
Vilken är din huvudpoäng?
Hur kopplar du …. till ….?
Kan du formulera det på något annat sätt?
Har jag förstått dig rätt; menar du …. eller ….?
Hur kopplar du detta till vår diskussion?
Kan du summera i egna ord det X sade? X, var det så du menade?
Kan du ge mig ett exempel?
Skulle ….. vara ett bra exempel på det?

Frågor som testar antaganden:

Vad är det du antar här?
Vad är det X antar?
Vad skulle vi kunna anta istället?
Du verkar utgå ifrån att ……. Har jag förstått dig rätt?
Hela ditt resonemang bygger på tanken att ……… Varför grundar du ditt resonemang på ….. istället för …..?
Är det alltid så? Varför tror du att detta antagande gäller här?
Varför skulle man utgå från det?

Frågor som testar orsaker och bevis:

Kan du förklara hur du ser på orsakerna?
Finns det någon orsak att tvivla på detta bevis?
Vem kan antas veta att detta är sant?
Vad skulle du säga om någon sa att….?
Kan någon annan anföra bevis som stödjer din uppfattning?
Hur har du resonerat för att komma fram till den slutsatsen?
Hur kan vi ta reda på om det är sant?

Frågor om ståndpunkt/synpunkt och perspektiv:

Vad vill du säga med det?
Vilken effekt skulle det få?
Vad finns det för alternativ?
Om ….. och …. föreligger, vad skulle då också kunna vara sant?
Om vi säger att …. är etiskt, vad innebär det för …?

Frågor som testar implikationer och konsekvenser:

Hur kan vi ta reda på det?
Vad grundar sig denna fråga på?
Skulle …. ställa den här frågan på ett annat sätt?
Är den här frågan klar? Förstår vi den?
Är den här frågan lätt eller svår att besvara?
Är vi alla överens om att detta är frågan?
Vilka andra frågor måste vi först besvara för att kunna besvara den här frågan?
Varför är den här frågan viktig?

Detta har jag fått till mig via en föreläsning som bygger på Paul, R (1993). Critical Thinking: How to prepare students for a rapidly changing world.

DSC 1078

Leave a Reply

Hoppa till verktygsfältet